اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز
 
اعضای شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورا و شهرداری تبریز
 
آقایان:
  1. دکتر محمد باقر بهشتی؛ رئیس
  2. دکتر حسین اصغرپور؛ دبیر
  3. دکتر رسول قربانی؛ عضو
  4. دکتر اکبر اصغری زمانی؛ عضو
  5. دکتر حسین بنی فاطمه؛ عضو
  6. دکتر پرویز محمدزاده؛ عضو
  7. دکتر جلیل باباپور خیرالدین؛ عضو
  8. مهندس مرتضی موحدنیا؛ عضو
  9. دکتر محمدرضا روشنی؛ عضو