اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز
 
اعضای شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر تبریز
 
آقایان:
 1. دکتر حسین اصغرپور؛رئیس
 2. دکتر محمد باقر بهشتی؛ عضو
 3. دکتر رسول قربانی؛ عضو
 4. دکتر اکبر اصغری زمانی؛ عضو
 5. دکتر حسین بنی فاطمه؛ عضو
 6. دکتر پرویز محمدزاده؛ عضو
 7. مهندس مرتضی موحدنیا؛ عضو
 8. دکتر رحیم بدری؛ عضو
 9. دکتر مسعود حاجی علیلو؛ عضو
 10. دکتر طالب مرادی شقاقی؛ عضو
 11. دکتر موسی صابر؛ عضو
 12. دکتر رسول خدادادی؛ عضو
 13. دکتر شالچی؛ عضو