اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز
 اعضای شورای پژوهشی مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر تبریز
 
آقایان و خانم ها:  

* دکتر روح اله رشیدی؛ رئیس
* دکتر محمدباقر بهشتی؛ عضو
* دکتر رسول قربانی؛ عضو
* دکتر مسعود حاجی علیلو؛ عضو
* دکتر احمد بایبوردی؛ عضو
* دکتر حسن ستاری ساربانقلی؛ عضو
* دکتر اصغر ایزدی جیران؛ عضو
* سرکار خانم فاطمه صریرا؛ عضو
* مهندس ولی صداقتی؛ عضو