هیات رئیسه و اعضاء مرکز

هیات رئیسه و اعضاء مرکز 

معرفی اعضاءو هیات رئیسه مرکز پژوهش های شورای تبریز


محمد سعادتی

سرپرست معاونت اداری و مالی مرکز

 

دکتر احد ابراهیم پور

سرپرست معاونت پژوهشی مرکز

 
مدیران مرکز:
 

 
 

 


دکتر حسین احمدزاده گلی
 مدیر پژوهشی و آموزشی مرکز      
 
 
 
 


مهندس احمد باقری بیرق
مدیر روابط عمومی و دبیرخانه مرکز
 

 
 


مهندس بابک خوش کلام
مدیرکمیته های مرکز