انتشارات

اساسنامه مرکز پژوهش ها
آئین نامه داخلی مرکز 
آئین نامه شورای پژوهشی مرکز
آئین کار شورای اسلامی شهر تبریز 

چشم انداز 12 ساله برنامه پنج ساله شهرداری
احکام برنامه پنج ساله شهرداری 
اهداف کمی شاخص های احکام برنامه پنج ساله شهرداری

تفریغ بودجه سال 1397 شهرداری تبریز 

بودجه مصوب سال 1398 شهرداری
ماده واحده و تبصره های بودجه سال 1398 شهرداری 
تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری 

متمم بودجه سال 1398 شهرداری تبریز
تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری تبریز 

بودجه کلی مصوب سال 1399 شهرداری تبریز
بودجه مصوب مرکز و مناطق سال 1399 شهرداری تبریز
بودجه مصوب سازمان ها و شرکت های وابسته سال 1399 شهرداری تبریز
ماده واحده و تبصره های بودجه سال 1399 شهرداری تبریز
تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری تبریز
دفترچه ارزش منطقه ای (Pd) سال 1399 پیوست تعرفه عوارض محلی

تفریغ بودجه مصوب سال 1399 شهرداری تبریز

متمم بودجه سال 1399 شهرداری تبریز (خلاصه و مرکز و مناطق)
متمم بودجه سال 1399 شهرداری تبریز (شرکت ها و سازمان های وابسته)

گزارش خلاصه بودجه سال 1399 شهرداری تبریز
گزارش عملکرد سال 1398 مرکز پژوهش ها
گزارش "مطالعه وضعیت سرویس های بهداشتی عمومی کلانشهر تبریز"

گزارش خلاصه بودجه سال 1400 شهرداری تبریز
گزارش عملکرد دو ساله 1398-1399 مرکز پژوهش ها 

تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز

ماده واحده و تبصره های بودجه سال 1400 شهرداری تبریز
بودجه تفصیلی مرکز و مناطق سال 1400 شهرداری تبریز
بودجه تفصیلی سازمان ها و شرکت های وابسته سال 1400 شهرداری تبریز
پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای (عمرانی) بودجه سال 1400 شهرداری تبریز

گزارش عملکرد چهار ماهه اول شورای ششم اسلامی کلانشهر تبریز
گزارش تحلیلی دستور جلسات چهار ماهه اول شورای ششم اسلامی کلانشهر تبریز

تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری تبریز 

بودجه مصوب سال 1401 شهرداری کلانشهر تبریز (ماده واحده و تبصره‌ها- بودجه تفصیلی مرکز و مناطق و سازمان‌ها)
 
  • نوشته شده
  • در شنبه 1398/11/05
  • توسط 70110229 احمد باقری