اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز

اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز

* دکتر روح اله رشیدی؛ رئیس
* دکتر محمدباقر بهشتی؛ عضو
* دکتر رسول قربانی؛ عضو
* دکتر اکبر اصغری زمانی؛ عضو
* دکتر پرویز محمدزاده؛ عضو
* دکتر حسین بنی فاطمه؛ عضو
* مهندس ولی صداقتی؛ عضو
* دکتر رحیم بدری؛ عضو
* دکتر مسعود حاجی علیلو؛ عضو
* دکتر موسی صابر؛ عضو
* دکتر رسول خدادادی؛ عضو
* دکتر طالب مرادی شقاقی؛ عضو
* دکتر بهزاد شالچی؛ عضو
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 1398/11/08
  • توسط 70110229 احمد باقری