اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز

اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز

* دکتر روح اله رشیدی؛ رئیس
* دکتر محمدباقر بهشتی؛ عضو
* دکتر رسول قربانی؛ عضو
* دکتر مسعود حاجی علیلو؛ عضو
* دکتر احمد بایبوردی؛ عضو
* دکتر حسن ستاری ساربانقلی؛ عضو
* دکتر اصغر ایزدی جیران؛ عضو
* سرکار خانم فاطمه صریرا؛ عضو
* مهندس ولی صداقتی؛ عضو
 
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 1398/11/08
  • توسط 70110229 احمد باقری