آئین نامه داخلی شورای پژوهشی مرکز

باسمه تعالی
 
آئین نامه داخلی شورای پژوهشی
مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر تبریز
 
 
ماده یک- وظایف شورای پژوهشی به شرح زیر است:
  1. بررسی و تأیید طرح­های پژوهشی، پایان­نامه­ها، رساله­ها، کتاب­ها و ...مورد حمایت مرکز مطابق اولویت­ها پژوهشی؛
  2. نظارت بر روند تدوین طرح­های پژوهشی، پایان­نامه، رساله­ها، و ... مرکز و انتشار یافته­های علمی و پژوهشی؛
  3. تصویب  اولویت­ها و عناوین پژوهشی مرکز در حوزه­های مختلف؛
  4. تشکیل و نظارت برعملکرد کمیته­ها و کارگروه­های تخصصی حسب مورد و در موضوعات مختلف؛
  5. تهیه و ارائه نظام­نامه­های پژوهشی مرکز به هیئت امناء جهت تصویب؛
  6. بررسی و تصویب شرح خدمات ارجاعی از شورا و شهرداری؛
  7. تعیین خط مشی کلی مرکز برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج در محدوده ضوابط و مقررات کشور؛
تبصره 1: عناوین اولویت­های پژوهشی در هر حوزه به صورت سالانه (با در نظر گرقفتن نیازهای پژوهشی کمیسیون­های شورا و معاون­ها و سازمان­های شهرداری) توسط مرکز تعیین می­شود و پس از تصویب شورای پژوهشی، به نحو مقتضی به اطلاع عموم مردم و متخصصین امر می­رسد.
تبصره 2: شورای پژوهشی می­تواند بخشی از وظایف و اختیارات را به کمیته­ها و کارگروه­های تخصصی ذیل خود تفویض نماید.
تبصره 3: جلسات شورای پژوهشی با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر نافذ می­باشد.
تبصره4: حضور رئیس یا نایب رئیس شورای پژوهشی در جلسات الزامی است.
تبصره 5: شورای پژوهشی در هر ماه حداقل  دو جلسه تشکیل می­دهد.
تبصره 6: رئیس شورای پژوهشی می­تواند بنا به مورد از کارشناسان متخصص و خبره بدون حق رأی برای شرکت در جلسات شورای پژوهشی دعوت به عمل آورد.
 
ماده2 : هیات رئیسه شورای پژوهشی
1- رئیس مرکز که ریاست شورای پژوهشی را به عهده دارد
2- معاون پژوهشی که دبیری و نیابت رئیسی شورای پژوهشی را عهده­دار خواهد بود
 
   ماده 3: وظایف رئیس شورای پژوهشی در امور پژوهشی
1- اداره جلسات شورای پژوهشی
2- اتخاذ تدابير لازم براي انجام تصميمات شورای پژوهشی
3- عقد قرارداد با مجريان طرح
4- انتخاب داوران علمي براساس سیاست­های شورای پژوهشی
5- تعيين نماينده جهت حل اختلاف با مجري طرح
6- رئيس شورا ی پژوهشی می­تواند قسمتی از وظايف و اختيارات خود را به معاون پژوهشی مرکز پژوهش­های شورا تفویض کند.
تبصره: رئیس شورا می تواند طرح های پژوهشی تا سقف سی صدمیلون ریال را خود تصمیم گیرد و نتیجه را در اولین جلسۀ شورای پژوهشی به اطلاع اعضای شورا برساند.
ماده 4: وظايف دبيرخانه شوراي پژوهشي
به منظور انجام امور اجرايي شوراي پژوهشي، دبيرخانه شورا با وظايفي به شرح ذيل تشكيل مي گردد.
1- اقدامات مرتبط با تشكيل جلسات
2- كنترل و نظارت بر مراحل اجراي طرح
3- پيگيري و اقدام در خصوص پرداخت حق الزحمه محققين در چارچوب قرارداد منعقده
4- تهيه گزارش­هاي لازم در خصوص پيشرفت طرح­ها و ارائه آن ها به شوراي پژوهشي
5- بررسي مسائل و مشكلات مرتبط با طرحهاي تحقيقاتي
6- ارائه  موضوعات وعناوین پیشنهادی تحقيقاتي به شوراي پژوهشي جهت بررسي و تصويب
7- پيشنهاد داوران علمي به شوراي پژوهشي جهت تصویب
8- انجام هماهنگي هاي لازم به منظور انجام وظايف داوران و ناظران
9- اطلاع رساني در حوزه امور پژوهشي
10- انجام راهنمايي و مشاوره هاي لازم در خصوص فعاليت­هاي تحقيقاتي مرکز
11- فراخوان عناوین تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی
12- برگزاری جلسات ارائه سمینار در مورد نتایج هر پژوهش
13- انجام وظایف ناظر طرح در صورتی که با تصویب شورا برای اجرای طرح خاصی نیاز به تعیین ناظر نبوده باشد.
 
 
ماده 5: شرايط داوران و ناظران علمي
داوران و ناظران بايد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي دکترا یا کارشناسی ارشد در رشته هاي تحصيلي مطلوب مرکز و صلاحيت علمي در رابطه با موضوع طرح مربوطه باشند.
 
 
ماده6: وظايف ناظران و داوران
1- ارزيابي طرحهاي تحقيق ارائه شده به دبيرخانه توسط داور
2- تطبيق گزارش های طرح با مفاد قرارداد و طرح تحقيق، توسط ناظر
3- شناسايي اشكالات و انحرافات احتمالي طرح، توسط ناظر
4- تهيه گزارش از مراحل پيشرفت طرح و انعكاس به دبيرخانه، توسط ناظر
5- تأئيد مرحله اي و نهايي طرح جهت ارائه به شورا، توسط ناظر
 
ماده 7: این آیین نامه در 7 ماده و 7 تبصره در جلسه مورخ 1398/2/2 شورای پژوهشی مرکز پژوهش­های شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصویب شد.
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 1398/11/09
  • توسط 70110229 احمد باقری