اسامی اعضای هیات امنا


آقایان:
 • دکتر شهرام دبیری؛ رئیس 
 • دکتر محمد باقر بهشتی؛ دبیر 
 • دکتر سعید نیکو خصلت؛ عضو 
 • دکتر فرج محمد قلی زاده؛ عضو 
 • دکتر فریدون بابایی اقده؛ عضو 
 •  مهندس ایرج شهین باهر؛ عضو 
 •  مهندس جواد رحمتی؛ عضو 
 • دکتر رسول قربانی؛ عضو 
 • دکتر محمد تقی پیر بابایی؛ عضو
 
 
 • نوشته شده
 • در شنبه 1398/10/28
 • توسط 70110229 احمد باقری