تاریخ : پنجشنبه 24 مهر 1399
کد 115

جلسه بررسی عملکرد احکام حوزه مالی- سرمایه گذاری برنامه پنج ساله شهرداری 1398-1402 برگزار شد

در این جلسه عملکرد و اقدامات انجام یافته شهرداری در خصوص احکام حوزه مالی-سرمایه گذاری برنامه پنج ساله مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت
ظهر امروز 24 مهر ماه 1399 اولین جلسه بررسی عملکرد احکام حوزه مالی- سرمایه گذاری برنامه پنج ساله شهرداری 1398-1402 با حضور دکتر محمد باقر بهشتی- دکتر حسین اصغرپور- دکتر مهدی عبدالهی- جلیل صریحی- جمالی- ایمان زاده- جام کسری- باقری و قلندری برگزار شد 

دکتر بهشتی با عرض خیر مقدم در ابتدای جلسه از تصمیم این مرکز برای پیگیری چگونگی اجرای احکام حوزه های مختلف برنامه پنج ساله شهرداری با برگزاری جلسات مکرر خبر داد و سپس احکام حوزه مالی و سرمایه گذاری مطرح و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

* در خصوص بند أ ماده 86 احکام برنامه؛"تائید صلاحیت حرفه اي کارشناسان و روساي ادارات مالی مناطق و سازمان هـا ، توسـط کمیتـه اي مرکـب از معاون مالی و اقتصـادي، معـاون برنامـه ریـزي و توسـعه سـرمایه انسـانی، مـدیرکل امـور مـالی و ذيحسـابی شهرداري" مشخص شود آیا عزل و نصب های اخیر حوزه مالی و حسابرسی با نظر کمیته مذکور در این ماده انجام پذیرفته یا خیر؟ 

* در خصوص بند ب ماده 87، "محاسبه قیمت تمام شده خدمات و فعالیت ها بر اساس روش هاي نوین حسابداري"بر تهیه قیمت تمام شده که همواره در گزارش های حسابرسی هم خواسته می شود تاکید شد و مقرر شد با انجام آموزش های لازم این کار صورت پذیرد 

* در خصوص بند أ ماده 89 "شناسایی و اولویت بندي علل و عوامل طولانی شدن اجراي پروژه ها و رفع موانـع حقـوقی، مـالی و اجرایـی آنها" که نمونه بارز آن خط یک قطار شهری است علل و عوامل این کار مشخص شود 

* در مورد بند ج ماده 89؛ موضوع "پیگیري مطالبات شهرداري از بخش عمومی و بخش خصوصی" اقدام شهرداری به ویژه در خصوص وصول درآمد های پایدار شهرداری چه بوده است؟

* در ماده 95 "شـهرداري موظـف اسـت بـه منظـور تمرکـز حسـاب هـاي شـهرداري و مــدیریت منــابع، نســبت بــه ایجــاد «خزانــه متمرکــز» (نقــدي و غیــر نقــدي ) و استقرار خزانه داري الکترونیک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید" بر اجرای خزانه متمرکز به هر بها تاکید شد. 

* با توجه به اینکه هم در برنامه و هم در بودجه سال 1399 بر متمرکز کردن سازمان فناوری تاکید شده است و اقدام قابل توجهی توسط آن سازمان صورت نگرفته است و غیر فعال شدن آن سازمان لطمه جبران ناپذیری به اهداف این برنامه وارد خواهد ساخت، شهرداری اقدام عاجل در خصوص فعال شدن آن سازمان را مبذول نماید.

در ادامه احکام حوزه سرمایه گذاری با حضور مدیر سرمایه گذاری شهرداری تبیین و مقرر شد اقدامات انجام یافته در جلسات بعدی این کمیته ارائه شود.
  • نوشته شده
  • توسط 70110229 احمد باقری
  • تعداد بازدید 19