فراخوان انتخاب حسابرس

آگهی فراخوان عمومی(مرحله اول) انتخاب حسابرس سال 1399 شهرداری تبریز (مرکز و مناطق- سازمان ها- شرکت ها و موسسات وابسته)
دوشنبه بیست و سوم تير 1399

سی ومین جلسه شورای پژوهشی مرکز برگزار شد

در این جلسه عملکرد کمیته تخصصی معماری-شهرسازی و حمل و نقل و ترافیک مرکز و گزارش وضعیت میدان شهید بهشتی ارائه شد.
دوشنبه بیست و سوم تير 1399

بیست و هشتمین جلسه کمیته حسابرسی برگزار شد.

در این جلسه گزارش حسابرسی سال های 1396 و 1397 شورای اسلامی شهر و سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریز ارائه و فراخوان حسابرسی سال 1399 شهرداری تبریز تصویب شد.
پنجشنبه نوزدهم تير 1399

دومین جلسه کمیته نام گذاری معابر و اماکن برگزار شد.

در این جلسه موضوع اجرای تبصره 49 بودجه سال 1399 و کدگذاری معابر و اماکن و همچنین چند تغییر در اسامی معابر و اماکن به تصویب رسید
چهارشنبه هیجدهم تير 1399