فراخوان

 • اولویت های پژوهشی، پایان نامه ها و طرح های مطالعاتی

  اولویت های پژوهشی؛

  اولویت های پژوهشی سال 1399 مرکز:

 • بررسی فعالیت قابل انجام در شب برای بهبود ترافیک و زنده نگه داشتن فضای شهری
 • ارزیابی عملکرد شورای شهر در ادوار مختلف
 • نیازسنجی، ارزیابی اثربخشی برنامه های رادیو، تلویزیون و سایر فعالیت های رسانه ای شهرداری تبریز
 • طراحی و پیاده سازی مدیریت کیفیت آسفالت با نگرش ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه ها
 • ارزیابی ترافیکی تقاطع های غیر همسطح احداث شده برای کسب تجربه در پروژه های آتی
 • بررسی راهکارهای ارتقا فرهنگ ترافیک در بهبود و روانسازی حمل و نقل
 • شناسایی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی محلات با هدف ارائه خدمات محله محور
 
 • اولویت های پژوهشی سال 1398 مرکز- فراخوان مرحله اول:

  1- مطالعات برند سازی برای شهر تبریز
  2- سنجش بهره وری  نیروی انسانی و عوامل مرتبط با آن در شهرداری تبریز 
  3- طراحی الگوی تعیین عوارض محلی به تفکیک مناطق مختلف شهرداری تبریز
  4- بررسی راه کارهای افزایش درآمد ها و کاهش هزینه های شهرداری تبریز
  5- بررسی شاخص های ارزیابی مدیریت درشهرداری تبریز و ارائه الگوی مناسب
  6- طراحی الگوی  نظرسنجی عملکرد واحدها و سازمان های شهرداری تبریز
  7- بررسی راه کارهای ارتقای اثربخشی  دوره های آموزشی کارکنان شهرداری تبریز
  8- ارزیابی عملکرد شوراهای شهر در ادوار مختلف
  9- نیازسنجی، ارزیابی اثربخشی  برنامه های رادیو، تلویزیون و سایر فعالیت های رسانه ای شهرداری تبریز
  10- طراحی و پیاده سازی مدیریت کیفیت آسفالت با نگرش ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه ها
  11- شناسایی و تعیین اولویت های طرح های سرمایه گذاری در شهر تبریز
  12- آسیب شناسی و ارزیابی مشارکت شهرداری در سرمایه گذاری ها
  13- تالیف کتاب اخلاق حرفه ای در مدیریت شهری
  14- طراحی الگوی آموزش مهارت شهروندی در مدیریت شهری

  دانلود فرم پروپزال 

  اولویت های پایان نامه ای

  موضوعات و عناوین اولویت دار پایان نامه ای سال 1398 مرکز پژوهش های شورای اسلامی و شهرداری کلانشهر تبریز
  (پیش نویس شماره 1)

 • بررسی سرمایه اجتماعی در کلانشهر تبریزو ارائه راهکارهای مناسب ارتقاء آن
 • بررسی نشاط اجتماعی در کلانشهر تبریزو ارائه راهکارهای مناسب ارتقاء آن
 • بررسی و تعیین راهکارهای جلب مشارکت های عمومی شهروندان کلانشهر تبریزو ارائه راهکارهای مناسب ارتقاء آن
 • شناسائی و ارائه راهکارها و سرفصل های مناسب جهت آموزش حقوق و وظائف شهروندی
 • بررسی فرهنگ انتخاباتی در کلانشهر تبریزو ارائه راهکارهای مناسب ارتقاء آن
 • بررسی وضعیت موجود ارزش ها و نگرش های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه شهروندان تبریزی و نحوه ارتقاء آنها
 • ارایه الگوی تهیه پیوست فرهنگی و اجتماعی پروژه های عمرانی شهرداری تبریز
 • شناسائی مطالبات و نیازهای فرهنگی و اجتماعی اقشار مختلف مردم تبریز
 • ارائه نمادها و الگوهای مناسب فرهنگی و اجتماعی برای کلانشهر تبریز
 • تعیین راهکارهای مناسب برای تقویت و افزایش سطح مطالعه در کلانشهر تبریز
 • بررسی و ریشه یابی مشکلات فرهنگ ترافیکی و ارائه راهکارهای مناسب کاربردی برای ارتقاء
 • شناسائی و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه گردشگری در کلانشهر تبریز
 • بررسی وضعیت دیپلماسی شهری در شهرداری تبریز و ارائه روشهای ارتقاء آن
 • بررسی تاثیر سیما و منظر شهر در رفتارهای اجتماعی شهروندان تبریز
 • امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت حمل و نقل انسان محور در کلانشهر تبریز،
 • ارایه روشهای کاربردی بهینه سازی و توسعه سرویس مدارس، ادارات و کارخانجات شهر تبریز
 • ارائه راهکارهای کاربردی اولویت دهی به حمل و نقل عمومی، دوچرخه سواری و پیاده روی در شهر تبریز
 • ارائه راهکارهای کاربردی برای بهینه سازی مدیریت پارکینگ در شهر تبریز
 • امکان سنجی  و ارایه الگوی قیمت گذاری مناسب برای استفاده از فضای سبز در شهر تبریز
 • ارائه راهکارهای کابردی برای توسعه شهرسازی بر مبنای حمل و نقل عمومی (TOD) در کلانشهر تبریز
 • ارائه راهکارهای کاربردی برای کاهش تقاضای سفر در کلانشهر تبریز
 • ارائه راهکارهای کاربردی برای تشویق استفاده از خودروهای پرسرنشین (car pooling, car sharing, H.O.V) در کلانشهر تبریز
 • بررسی عملکرد کمیسیون های شهرداری طی 10 سال اخیر
 • ارایه الگوی بهینه برای احداث پارکینگ های شهر تبریز(مکانیابی)
 • ارزیابی وضعیت شبکه حمل و نقل موجود در پیرامون اماکن توریستی از دیدگاه گردشگران
 • تهیه شناسنامه کلیه پروژه­های عمرانی عمده شهرداری
 • برآورد تابع تقاضای سفر در شهر تبریز به تفکیک نوع حمل و نقل
 • سنجش و ارزیابی اندازه بهینه شهر تبریزhttp://rctbz.tabriz.ir/?pageid=14
 • سنجش و ارزیابی شاخص های مهم اقتصادی مناطق مختلف شهرداری
 • سنجش و ارزیابی شاخص های مهم جرم در مناطق مختلف شهرداری
 • ارزیابی رابطه بین شاخص های اقتصادی، خدمات شهری و جرم در شهر تبریز
 • ارایه الگوی مناسب برای نحوه استقرار(مکانیابی) فعالیت های بانکی در شهر تبریز
 • ارایه الگوی مناسب برای نحوه استقرار(مکانیابی) فعالیت های دولت الکترونیک در شهر تبریز
 • ارایه الگوی مناسب برای نحوه استقرار(مکانیابی) فعالیت های خدمات درمانی در شهر تبریز
 • ارایه الگوی مناسب برای نحوه استقرار(مکانیابی) فعالیت های پلیس +10 در شهر تبریز
 • ارایه الگوی مناسب برای نحوه استقرار(مکانیابی) واحدهای شهرداری در شهر تبریز
 • ارایه الگوی مناسب برای نحوه استقرار(مکانیابی) واحدهای آموزشی(مدارس و آموزشگاه ها) در شهر تبریز
 • تحلیل هزینه-فایده درمانگاههای شهرداری تبریز
 • ارزیابی اقتصادی-اجتماعی میهمانسرای شهرداری در مشهد
 • ارزیابی اقتصادی  پروژه های عمرانی عمده شهرداری تبریز: مطالعه موردی: لاله پارک، عتیق و ..
 • مطالعه شیوه تکمیل و راه­اندازی سرویسهای بهداشت عمومی در شهر
 • بررسی راه کارهای کاهش هزینه های شهرداری
 • ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی در شهرداری
 • بررسی  اشتغال زایی بودجۀ شهرداری تبریز
 • بررسی وضعیت بوروکراسی در شهرداری تبریز و ارائۀ الگوی مناسب در راستای کوتاه سازی آن
 • بررسی روش های تامین مالی پروژه های عمرانی شهرداری تبریز با تاکید بر روش های نوین تامین مالی
 • امکان­سنجی توسعه دیمکاری در احداث و نگهداری فضای سبز شهر تبریز
 • تعیین سرانه فضای سبز شهر تبریز با آخرین روشهای علمی بر مبنای استانداردهای موجود
 • بررسی شیوه­های جلب مشارکت مردمی در مدیریت فضای سبز شهر تبریز
 • بررسی آسیب­های موثر بر فضای سبز تبریز و راه کارهای مقابله با آن
 • آسیب­شناسی و ارزیابی پارکها و فضاهای سبز شهر تبریز از لحاظ اصول ایمنی و ارائه راهکارهای ارتقاء آن
 • بررسی کاربرد گونه­های مقاوم به آلودگی هوا و تنشهای محیطی در شهر تبریز
 • بررسی جایگزینی گیاهان پوششی با نیاز آبی کمتر به جای چمن در فضای سبز سطح شهر تبریز
 • طرح نیاز سنجی بازارچه های محله ای شهر تبریز
 • مکانیابی بازارچه های محله ای شهر تبریز
 • طرح نیازسنجی و مکانیابی هفته بازارهای تبریز
 •  تعیین ارزش حرارتی زباله شهر تبریز با استفاده از روش های آزمایشگاهی
 • بررسی چالش های موجود در زمینه تفکیک از مبداء (فرهنگی، اقتصادی، فانونی) زباله
 • تاثیر آموزش شهروندی در زمینه مدیریت پسماند در شهر تبریز
 • بررسی معیارهای مکانیابی ایستگاه انتقال زباله (با هدف مناسب ترین مکان بهینه در سطح شهر و مدرنترین ایستگاه )
 • ارایه الگوی مناسب برای انتصاب مدیران شهرداری
 • برآورد هزینه های اقتصادی- اجتماعی ترافیک شهری
 • برآورد شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق مختلف شهرتبریز
 • سنجش و ارزیابی شاخص های زیست محیطی در مناطق مختلف شهرداری تبریز
 • بررسی راه  کارهای تقویت ارتباط شهرداری تبریز با NGOهای مرتبط با مدیریت شهری
 • بررسی نام گذاری محلات، خیابان ها و کوچه ها در شهر تبریز
 • بررسی راه های توسعه مشارکت های مردمی در مدیریت شهری در تبریز
 • سنجش و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب در تبریز و مقایسه آن با کلان شهرهای کشور
 • بررسی  و ارزیابی عوامل موثر بر تصادفات درون شهری تبریز
 • ارزیابی عملکرد طرح‌های تفصیلی شهری با تاکید بر فضای سبز ایجاد شده در تبریز
 • سنجش و ارزیابی شاخص عدالت در توزیع فضای سبز در تبریز
 • سنجش و ارزیابی شاخص عدالت در توزیع سالن های مطالعه و کتابخانه ها در تبریز
 • مطالعه و ارایه الگوی کارآمد برای نوسازی بافت های فرسوده شهر تبریز
 • مطالعه و طراحی مسیرهای پیاده مبتنی بر فرهنگ و هنر و جذابیت های بصری شهر تبریز
 • سنجش و ارزیابی میزان و علل تخلفات ساختمانی در شهر تبریز و ارایه راه کار عملیاتی مدیریت و کنترل آن
 • آسیب شناسی طرح های توسعه شهری از منظر شهرسازی و معماری
 • ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای بافت های فرسوده با توجه به گونه شناسی ساختمان ها و ارایه نقشه های آسیب پذیری
 • سنجش و ارزیابی شاخص های فضای کسب و کار در تبریز و مقایسه آن با کلان شهرهای کشور
 • سنجش و ارزیابی شاخص های بوروکراسی در مناطق مختلف شهرداری تبریز و ارائۀ الگوی مناسب در راستای کوتاه سازی آن
 • بررسی تجربیات کلانشهرهای داخلی و خارجی در ارتباط با سیاست­های تشویقی  برای بازسازی بافت­های فرسوده شهر تبریز
 • بررسی عوامل موثر بر تداوم جرایم(جرم مجدد) در کلانشهر تبریز و ارایه راه کارهای کاهش آن
 • عوامل موثر در سرعت باز آفرینی (بازسازی) بافت های فرسوده و ارایه راه کارهای ارتقای آن
 • بررسی شاخص های کسب و کار در کلانشهر تبریز و ارایه راه کارهای ارتقای آن
 • بررسی شاخص های توسعه پایدار شهر تبریز و مقایسه آن با کلانشهرهای کشور
 • مطالعه جامعه شناختی کودک همسری  و عوامل مداخله گر آن در شهر تبریز
 • بررسی تطبیقی حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی و فرهنگی در کلانشهرهای ایران با تاکید بر تبریز
 • بررسی و مطالعه حریم قانونی و حریم منظر در بناهای تاریخی کلانشهر تبریز و نارسایی های موجود در آن
 • ارزیابی پروژه­های عمده تجاری احداث شده جدید از منظر رعایت اصول معماری و شهرسازی
 • بررسی و ارزیابی پروژه های نوسازی و بهسازی شهری تبریز از منظر برنامه ریزی شهری
 • بررسی راه کارهای قانونی /حقوقی مجتمع های پزشکی در کلانشهر تبریز
 • ارزیابی پیامدهای بارگذاری تراکمی در امتداد شریان­های اصلی شهرتبریز
 • بررسی عوامل موثر درعدم جمعیت پذیری شهرک های  پیرامون تبریز
 • بررسی اصول و راهبردهای ایجاد شهر اکولوژیک: مطالعه موردی تبریز
 • هوشمندسازی B.R.T. هوشمند در کلانشهر تبریز
 • بررسی موانع هوشمند سازی در شهرداری تبریز
 • ممیزی تهیه شناسنامه باغات و اراضی کشاورزی داخل محدوده کلانشهر تبریز
 • ارزیابی پیامدهای مدرک گرایی در شهرداری تبریز
 • بررسی راه کارهای کاهش تولید زباله در تبریز
 • ارزیابی پتانسیل های رقابت پذیری کلانشهر تبریز از منظرمختلف( اقتصادی- اجتماعی- گردشگری) 
 • نوشته شده
 • در دوشنبه 1398/11/07
 • توسط بابک خوش کلام